Přirozeně bezlepkové dortíky z oříšků a ovoce.

    info@deniraw.cz       +420 737 510 385

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  2. Nákup a objednávka zboží
  3. Cena zboží a platební podmínky
 2. Přeprava a dodání zboží
 3. Práva z vadného plnění
  6. Trvanlivost a odstoupení od smlouvy
  7. Dodržování hygienických předpisů
  8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 4. Závěrečná ustanovení

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele: Denisa Mikulová., se sídlem Slavíková 17, PSČ: 695 01 Hodonín, IČ: 05113091, a provozovnou na ulici nám. Míru 164, Hulín, PSČ 768 24 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.deniraw.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Provozovatel:

Denisa Mikulová se sídlem Slavíková 17, 695 01 Hodonín

Bankovní účet: 2101078455 / 2010 Fio banka, a.s.

E-mail: info@deniraw.cz

Telefon: 00420 737 510 385

(dále jen „Prodávající“)

 

1.2.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.deniraw.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

 

 1. NÁKUP A OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

2.1.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři – jméno, příjmení, úplná adresa (včetně PSČ a části města), telefon a e-mail. Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“, jsou závazné. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami.

2.2.

Objednávka probíhá odesláním formuláře se zákazníkovou objednávkou. Ceny jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Platnost cen platí proti konečnému potvrzení dodavatele (Deniraw). Obrázky vystaveného zboží jsou ilustrativní a mohou se částečně lišit od skutečného vzhledu. Ceny zboží jsou uvedeny bez dopravného.

2.3.

Objednávky jsou přijímány 7 dní v týdnu. Zboží je nutné objednat nejpozději 48 hodin předem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v objednávce Vás budeme neprodleně kontaktovat. Objednávku je možné emailem na info@deniraw.cz nebo telefonicky na 737 51 03 85. Stornovat objednávku lze však nejpozději do 48 hodin od dne dodání zboží.

2.4.

Zboží je vyrobeno čerstvé na základě objednávky. Prodávající v takovém případě udělá maximum proto, aby bylo zboží k předání do 24 hodin od objednávky kupujícím. V závislosti na osobní dohodě obou stran a kapacitě výroby může být doba výroby i kratší. V průběhu zadávání objednávky kupující na sebe uvádí kontakt – e-mail a telefonní číslo.

Prodávající kupujícímu vystavuje doklad s položkovým seznamem cen veškerých dodaných výrobků.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky Prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Uvedené ceny na objednávce jsou pevné s platností ke dni odeslání objednávky. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

3.2.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti (přepravnímu kurýrovi);
 • v hotovosti při osobním převzetí

3.3.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, pokud vznikly. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1.

Způsob přepravy a dodání zboží volí kupující v objednávce. Podmínky přepravy a dodání jsou uvedeny na webových stránkách. Prodávající je povinen buďto sám anebo prostřednictvím dopravce dodat zboží na místo dodání a kupující je povinen jej na místě dodání převzít.

Způsob a cena doručení zboží v České republice:

Zákazník má možnost volby způsobu dodání z možností zobrazených ve formuláři objednávky:

 • Osobní předání zboží,
 • Po předchozím e-mailu nebo telefonické domluvě na předem domluveném místě,

Zdarma je dodána každá jednorázová objednávka po Kroměříži a Vážanech včetně rozvozu. K expedici zboží dochází v den domluvy se zákazníkem. Při převzetí zboží od prodávajícího je zákazník povinen zkontrolovat stav zásilky. Dojde-li k poškození zboží během přepravy či předání, bude náhrada dodána v co nejrychlejším možném čase.

4.2.

Zboží je dodána zpravidla v den, který si zákazník zvolil v objednávkovém formuláři. V případě, že by doba dodání měla být výrazně prodloužena, vyhrazuje si dodavatel právo kontaktovat odběratele ohledně dalšího postupu.

4.3.

Místem dodání je místo v České republice, které kupující uvedl v objednávce. V případě, že je zboží dodáváno prostřednictvím jiného přepravce, než je dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele okamžikem předání zboží prvnímu přepravci. V případě, že zboží dopravuje zákazníkovi dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka předáním zboží odběrateli.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku). V případě, že má zboží při převzetí kupujícím vadu, náleží kupujícímu práva z vadného plnění dle ust. § 2099 občanského zákoníku.

5.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží je v ujednaném množství, jakosti a provedení. Reklamaci lze uplatnit v případě, že je zboží při předání napadeno plísní nebo škůdci, nebo v případě porušení obalového materiálu. Reklamace bude vždy vyřešena k maximální spokojenosti zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit neprodleně po jeho zjištění pro posouzení závadnosti.

V případě storna objednávky ze strany kupujícího, kdy prodávající již začal na přípravě objednávky pracovat, je kupující povinen najít kupujícího, který odkoupí jeho objednané zboží nebo přímo uhradit 100 % ceny provedené objednávky v provozovně, případně po dohodě s prodávajícím je možné uhradit převodem částky na účet prodávajícího 2101078455 / 2010.

5.3.

100 % garance spokojenosti:

Reklamaci lze taky uplatnit v případě, že dortík kupujícímu nechutnal.  Zboží je nutné předložit na baru „to go“ do 24 hodin od data dodání zákazníkovi. Pokud kupující sní víc, jak jednu čtvrtinu dortu, reklamace nebude uznána. Při uznání reklamace dochází k vrácení celkové ceny za zboží, ale doprava zahrnuta není.

5.4.

Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno či po uplynutí doby (expirace). Reklamace jsou vyřizovány bez odkladu ihned po jejím předložení, maximálně však do třiceti dnů. V případě uznání reklamace má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží. U nového balení platí nová doba trvanlivosti. Reklamované zboží musí být v neporušeném obalu a musí se shodovat se zbožím, které bylo zákazníkovi dodáno. Reklamace se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. TRVANLIVOST A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.

Veškeré pokrmy obsahující čerstvé ovoce jsou určeny ke spotřebě do 3 dnů od data dodání při uchovávání v chladu do 9 °C. Veškeré pokrmy neobsahující čerstvé ovce jsou určeny ke spotřebě do 6 dnů od data dodání při uchovávání v chladu do 9 °C.

 

6.2.

Zákazník souhlasí s tím, že od kupní smlouvy uzavřené na základě těchto Obchodních podmínek je oprávněn odstoupit pouze tehdy, pokud dodavatel nedodá objednané zboží ani do 3 pracovních dnů po lhůtě dodání.

6.3.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy po 19:00 na následující den, nese kupující veškeré náklady spojené s objednaným zbožím. Zákazník bere na vědomí, že pokud vracené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nepřevezme-li si bezdůvodně zákazník objednané zboží, je povinen uhradit na náš účet do 30 dnů veškeré náklady spojené s přípravou a odesláním objednávky. V opačném případě bude pohledávka předána k vymáhání.

 

 1. DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ

7.1.

Provozovatel a dodavatel webu deniraw.cz prohlašuje, že jsou suroviny převáženy, skladovány a zpracovávány dle požadavků Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

 

Zejména:

 • dodavatel má oprávnění k podnikání v oblasti výroby potravinářských výrobků
 • je registrován dle § 3 zákona č. 110/1997 Sb. a řídí se nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004.
 • osoba, která zpracovává suroviny, má platný zdravotní průkaz v potravinářství

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, uživatelské informace o jeho chování ve webovém rozhraní, nastavení využívaných programů, chování na internetu a tzv. cookies (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to k marketingovým a obchodním účelům prodejce a třetích osob.

9.2.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetí osobě.

9.3.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.4.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.5.

Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může kupující obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů prodávajícím.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv uzavřených dle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, IČO: 000 20 859, internetová adresa: www.coi.cz. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo kupujícího obrátit se na orgány dohledu a státního dozoru.

Provozovatel webu deniraw.cz si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.

10.2.

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje zákazník tyto Obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách www.deniraw.cz v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného).

Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách.

Kontaktní údaje prodávajícího: Denisa Mikulová, nám. Míru 164, Hulín, PSČ: 768 24. info@deniraw.cz, +420 737 51 03 55

10.3.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti v Kroměříži, dne 1. 1. 2019